Kontrollansvarig Bygglov?

kontrollansvarig-bygglov

Innehåll

När behövs Kontrollansvarig?

En kontrollansvarig behövs enligt Plan- och bygglagen (PBL) vid vissa typer av byggprojekt. Här är några situationer där en kontrollansvarig krävs enligt PBL:

  1. Nybyggnad och ändringar: Vid nybyggnation och vissa ändringsarbeten krävs en kontrollansvarig. Detta inkluderar till exempel omfattande ombyggnader eller förändringar av befintliga byggnader.

  2. Bygglovspliktiga åtgärder: Om åtgärden kräver bygglov enligt PBL, är det vanligt att en kontrollansvarig behövs. Bygglov krävs för att genomföra vissa typer av byggprojekt.

  3. Särskilda åtgärder: Vissa typer av åtgärder, som till exempel markarbeten eller uppförande av murar och staket, kan också kräva en kontrollansvarig beroende på deras omfattning och karaktär.

För exakt information rekommenderas att alltid granska den senaste versionen av Plan- och bygglagen och dess föreskrifter. Källhänvisningar finns i regelverket för ytterligare detaljer.

Vilka certifikationer har en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig är en yrkesperson som har ett stort kunnande om bygg, både på en teknisk- och juridisk nivå och som har certifierats för sin yrkesroll. Enligt EU:s tjänstedirektiv kan endast certifierade personer arbeta som kontrollansvarig.

Boverket har en databas med alla certifierade kontrollansvariga i Sverige. Det är väldigt svårt att söka i deras databas och att hitta en Kontrollansvarig för ditt projekt. Personerna sorteras endast på Efternamn och ca. 75-80% av personerna i databasen arbetar endast mot företag och inte privatpersoner.

Just titeln kontrollansvarig är relativt ny då den infördes som begrepp i plan- och bygglagen år 2011. Den ersätter tidigare motsvarande roll som kallades Kvalitetsansvarig. Förutom att titeln ändrats har rollen som kontrollansvarig fått ett utökat ansvarsområde som kräver mer förkunskaper och en större kompetens. En kontrollansvarig ska alltid kunna visa upp bevis på att de bland annat har införskaffat nödvändig kunskap och certifikat.

När du anlitar en kontrollansvarig är det viktigt att komma ihåg att det finns två olika behörigheter för yrket. Vilken behörighet din kontrollansvarige behöver är beroende på omfattningen av ditt projekt.

Behörighet N

Med den här behörigheten kan en kontrollansvarig hjälpa din med byggprojekt av enkel eller normal svårighetsgrad. Det kan till exempel röra sig om sådant som till-, ny- och ombyggnationer, rivning av mindre bostadshus (max två våningar) samt ändringar på redan existerande byggnader och idrottsplatser

Behörighet K

Kontrollansvariga med behörighet K har rätt att arbeta med komplicerade uppdrag. Detta berör allt som nämndes under behörighet N men gäller även för byggnader med fler än 2 våningar. Det går också att arbeta med anläggningar som används för produkter som är miljö- och hälsofarliga samt brandfarliga verksamheter. Utöver detta ingår också tele- och radiomaster, vindkraftverk och kabinbanor.

Vad kostar en kontrollansvarig Bygglov?

Vill du veta vad en kontrollansvarig kostar för just ditt projekt eller vill du veta vad hur mycket en kontrollansvarig tjänar? Vi har två andra artiklar som du kan läsa vidare på.

Hur ser processen med en kontrollansvarig ut?

01
Bygglovet beviljas

När bygglovet har beviljats kommer du mer i kontakt med din kontrollansvariga. Hen kommer att hjälpa dig med vilka tekniska handlingar du ska ta fram.

Read more

02
Genomföra en riskbedömning

Varje projekt är unik och därför ska en riskbedömning upprättas av kontrollansvarig i början av varje projekt.

Read more

03
Upprätta kontrollplan

Kontrollplanen kommer vara som ryggraden i projektet, här anges vilka kontroller som ska göras, av vem och när i projektet.

Read more

04
Tekniskt samråd och startbesked

Du måste få ett startbesked innan du kan börja med några byggarbeten.

Read more

05
Byggstart

Kontrollansvarig går igenom med alla inblandade parter innan byggstart.

Read more

06
Arbetsplatsbesök under projektet

Tillsammans med byggnadsinspektör görs ett flertal arbetsplatsbesök under projektet.

Read more

Slutbesked och inflyttning
Innan du kan börja använda din nya byggnad måste du få ett slutbesked från kommunen.

Read more

Alla kontrollansvariga följer samma lagstiftning, men arbetar på olika sätt. Här förklarar vi i 8 enkla steg hur processen ser ut när du anlitar en kontrollansvarig Bygglov. Vill du fördjupa dig för de olika Stegen kan du läsa vidare här.

Anmäl din kontrollansvarig

När du skickar in din bygglovsansökan till kommunen kommer de även att efterfråga en certifierad kontrollansvarig. Att anmäla din kontrollansvarige gör du enklast via kommunens digitala e-tjänst, via pappersblankett eller genom att maila din handläggare på kommunen.

Bygglovsbeslut godkänd

När bygglovet är godkänt kommer din kontrollansvarige att notifieras och kommer därefter att ta kontakt med dig för att diskutera nästa steg i projektet. Kom ihåg att du inte alltid kan börja med byggandet så fort du har fått ett beslut. Oftast krävs det ett startbesked eller fler handlingar innan du kan börja. När bygglovet är godkänt kan grannar och sakägare överklaga beslutet inom tre veckor. Under tiden jobbar du och den kontrollansvarige med att ta fram tekniska handlingar såsom konstruktionsritningar, VVS-ritningar och energiberäkningar, beroende på vad som krävs för ditt projekt.

Riskanalys och upprätta kontrollplan

När de tekniska handlingarna är upprättade kan den kontrollansvarige börja arbeta med en riskanalys och upprätta en kontrollplan för ditt projekt. I kontrollplanen är det endast de mest kritiska kontrollerna och de delar som har stor konsekvens och hög sannolikhet som tas med. Oacceptabla risker elimineras redan i projekteringsfasen.

Tekniskt samråd och startbesked

När kontrollplanen och de tekniska handlingarna är klara är det dags för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet kommer du att närvara tillsammans med den kontrollansvarige och en byggnadsinspektör från kommunen. Vid samrådet går man bland annat igenom punkter såsom: kontrollplan, projektets planering och organisation, förekomst av farligt avfall, arbetsplatsbesök och andra relevanta handlingar och framtida inspektioner. 

Byggnadsarbeten påbörjas

Efter det tekniska samrådet och ett godkänt startbesked kan byggnadsarbetet påbörjas. Vid det här laget tar din kontrollansvarige kontakt för att återigen gå igenom kontrollplanen och tidsplanen för projektet innan du sätter igång.

Löpande uppföljning

Under projektets gång kommer du och din kontrollansvarige att vara i kontakt minst en gång i månaden för att stämma av projektet och kontrollplanen. Där går ni igenom hur arbetet fortgår, vilka kontroller som har genomförts och om det är några specifika frågor som uppstått.

Arbetsplatsbesök/Byggplatsbesök

Vid de flesta större projekt kommer den kontrollansvarige att genomföra åtminstone två besök för att säkerställa att projektet genomförs enligt kontrollplan och enligt bygglagen. När kommunen gör ett besök kallas det för arbetsplatsbesök. Under dessa besök kollar kommunen och den kontrollansvarige på följande: status på byggprojektet, avstämning av egenkontroller och dokumentation samt eventuella avvikelser. Både byggnadsinspektören och kontrollansvarig skickar ett protokoll till dig efter besöket med de punkter som har diskuterats.

Slutsamråd

När projektet börjar närma sig sitt slut kommer den kontrollansvarige att förbereda dokument inför slutbesked. Om det till exempel gäller nybyggnation av villor eller fritidshus krävs det att byggnaden ska vara säker att använda. Det kan till exempel handla om att alla väggar, golv och tak ska vara klara, samt att det finns rinnande vatten och värme.

Hjälpte denna artikeln dig?
3 av 3 tycker att artikeln är hjälpsam.