Vad gör en KA enligt PBL?​

SAMMANFATTNING

 • Alla KA har samma ansvar och gör samma arbete enligt Plan- och bygglagen 10 kap. § 11.
 • Jämför offerterna noggrant när du väljer din KA.
 • Arbetar din Kontrollansvarig digitalt med en plattform?
 • Hur kommer din KA kommunicera med dig och dina hantverkare under projektet?

Innehåll

vad gör en kontrollansvarig

Det finns cirka 4 000 stycken certifierade kontrollansvariga i Sverige under 2022. Många av dessa arbetar inte med privatpersoner. Eftersom de flesta kontrollansvariga har arbetat i många år har personerna varit delaktiga även under Äldre PBL och vissa även när tjänsten hette ansvariga arbetsledare.

På grund av ovanstående förekommer det att en kontrollansvarig arbetar på olika sätt rent praktiskt. Enligt lagstiftningen ska alla kontrollansvariga utföra ett antal specificerade delar under projektet som finns i Plan- och bygglagen.

Kontrollansvarig är en person som nämns i Plan- och bygglagen. Namnet i den äldre PBL var kvalitetsansvarig. En certifierad KA är en person i PBL som är certifierad enligt BFS 2011:14 KA 4.

Men vad ska då en KA i ditt projekt göra och hur får du stöd av denna person?​

Arbetsbeskrivningen för den kontrollansvarige finns i Plan- och bygglagen i kapitel 10 och paragraf 11. Nedan förklarar vi alla punkter och berättar hur och vad som sker rent praktiskt i ditt projekt.

Biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan​

Kontrollansvarig ska som punkten säger endast “biträda byggherren”. I praktiken har oftast byggherren inte tillräckligt med kunskap för att upprätta kontrollplanen själv. För att upprätta kontrollplanen ska en riskbedömning genomföras, varje projekt är unikt och därför ska även varje kontrollplan vara unik.

Riskbedömningen ska inkludera projektörer och entreprenörer eftersom dessa personer har mest kunskap om projektet.

Handlingar, organisation och tidplan delges kontrollansvarig för kännedom, byggherren är ansvarig för att kontrollansvarig är uppdaterar om projektets omfattning och framfart.

Kontrollplanen bör upprättas och lämnas in till byggnadsnämnden till det
tekniska samrådet i god tid. Många kommuner efterfrågar en kontrollplan redan under bygglovsskedet vilket är felaktigt.

Vid rivning biträder kontrollansvarig byggherren vid inventering av farligt avfall och annat avfall. Kontrollansvarig genomför inte inventeringen men kan biträda på så sätt att förklara hur rivningsavfall ska hanteras.

Kontrollansvarige bedömer om deltagandet vid inventeringen är nödvändig utefter kompetensen på den person/konsult som utför inventeringen.

Under riskbedömningen går kontrollansvarig samt byggherre igenom projektets olika risker, diskuterar vilka risker som kan uppkomma samt diskutera kritiska moment under projektet.

Från riskbedömningen tas väsentliga kontrollmoment fram och kontrollplanen skapas.

Vid avvikelser från föreskrifter och villkor informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden​

Om kontrollansvarig upptäcker eller anar att entreprenören ej utför ett löpande kontrollarbete ska detta meddelas byggherren skriftligen. Byggherren är den person som är ytterst ansvarig för utförande och för själva kontrollplanen och de kontroller som ska utföras.

Om byggherren inte åtgärdar detta snarast ska kontrollansvarig även meddela byggnadsnämden. Byggnadsnämnden kommer då att besluta om att stoppa projektet tills att kontrollerna är utförda eller att missade kontroller kan verifieras i efterhand.

Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt närvara vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

När ordet “närvara” nämns i lagstiftningen så finns det inget behov av att närvara fysiskt. Idag med tanke på att fler arbetar på ett digitalt och modernt arbetssätt så genomförs många av möten digitalt. Detta sparar tid och andra resurser för alla inblandade.

Kontrollansvarig ska närvara tillsammans med byggherren på det tekniska samrådet.

Kontrollansvarig ska närvara vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Kontrollansvarig rekommenderas vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök redovisa platsbesök, ev avvikelser samt status i övrigt.

Kontrollansvarig är lämpligen med och rekommenderas närvara vid slutsamråd. Kontrollansvarig har ej närvaroplikt vid slutsamrådet.

Närvara vid besiktningar som lagen kräver, myndighetsbesiktningar. Är det andra typer av besiktningar så som slutbesiktning av entreprenad, avgör kontrollansvarig om denne ska närvara. Det är dock rekommenderat om kontrollansvarig erhåller en kopia på besiktningsprotokoll. 

Närvara vid andra kontroller som utförs av en myndighet påkallade av PBL. Kontrollansvarig ska därmed inte närvara när kontroller som finns i kontrollplanen närvara.

Dokumentera byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet

Kontrollansvarig ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen av fortsatta byggnadsåtgärderna och för slutbeskedet skriftligt. När du anlitar oss som kontrollansvariga erhåller du skriftligt protokoll efter varje byggplatsbesök. Fotodokumentering är att rekommendera för såväl entreprenör som kontrollansvarig. Dokumentationen ska delges byggherren och arbetsplatsens ledning. Kontrollansvarig ska i besöksrapporten dokumentera iakttagelser, ej uppdaterad egenkontroll, kvarstående avvikelser. Finns det avvikelser eller ett bristande kontrollarbete ska detta meddelas enligt punkt 4 ovan, byggherren i första hand och om inga åtgärder görs även meddelas byggnadsnämnden.

Meddela byggnadsnämnden om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag

Kontrollansvarig ska om denna lämnar sitt uppdrag meddela byggnadsnämnden. Det kan oftast vara på grund av sjukdom eller för att kontrollansvarig misstänker att byggherren helt enkelt fuskar med kontroller.

Sammanfattning

Ovanstående punkter är endast det som en kontrollansvarig ska utföra under ett byggprojekt. Det finns flera kontrollansvariga som även arbetar som besiktningsmän, men det utförs då som en fristående byggkonsult.

Antalet byggplatsbesök kan skilja sig mellan olika kontrollansvariga men det finns inget rätt eller fel. Det framgår inte av lagstiftningen hur många besök som ska genomföras. Våra kunder uppskattar att vi månadsvis följer upp deras projekt istället för att de ska betala för våra resor.

Hör av dig till oss om du letar efter en kontrollansvarig i just din stad!

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan i ett byggprojekt är en dokumenterad plan som beskriver hur olika kontroller och uppföljningar kommer att utföras under projektets gång. Syftet är att säkerställa att arbetet utförs enligt gällande regler och standarder. Här är några viktiga punkter att tänka på:

 1. Beskrivning av Kontroller:

  • Specificera vilka moment och delar av byggprocessen som kommer att kontrolleras.
  • Förklara hur dessa kontroller kommer att utföras och vilka kriterier som ska uppfyllas.
 2. Tidpunkt för Kontroller:

  • Ange när under byggprocessen olika kontroller kommer att genomföras.
  • Definiera viktiga milstolpar för kontrollmomenten.
 3. Inblandade Parter:

  • Listning av de olika parter som kommer att vara inblandade i kontrollerna.
  • Tydliggör ansvarsfördelningen mellan olika aktörer.
 4. Dokumentation:

  • Beskriv hur resultatet av varje kontroll kommer att dokumenteras.
  • Ange vilken typ av dokumentation som krävs och hur den ska sparas.
 5. Åtgärdsplan vid Avvikelser:

  • Definiera hur eventuella avvikelser från standarder eller regler kommer att hanteras.
  • Specificera vilka åtgärder som kommer att vidtas för att korrigera avvikelser.
 6. Utbildning och Kompetens:

  • Om det krävs särskild kompetens för vissa kontroller, ange hur den kommer att säkerställas.
  • Beskriv eventuell utbildning som krävs för de inblandade parterna.
 7. Uppdatering av Kontrollplanen:

  • Planera för regelbunden översyn och uppdatering av kontrollplanen.
  • Se till att den är anpassad till eventuella förändringar i projektet eller regelverket.

Hjälpte denna artikeln dig?
3 av 3 tycker att artikeln är hjälpsam.