Kontrollansvarig - Steg för Steg

Nybyggnation av villa i Borås

Nedan går vi igenom allt du behöver veta inför och under ditt byggprojekt när du anlitar oss som Kontrollansvariga!

Alla kontrollansvarig följer samma lagstiftning men arbetar på olika sätt, detta har vi strukturerat upp och alla våra kontrollansvariga arbetar på ett strukturerat och digitalt sätt! 

Har du några frågor eller funderingar så ring till oss på Sveriges Kontrollansvariga eller direkt till din kontrollansvarig! Vi finns här för att hjälpa dig genom hela ditt projekt!

Steg 1 - Anmäl din kontrollansvarig

Första gången du kommer i kontakt med din kontrollansvarig är säkerligen när du ska skicka in bygglov och kommunen efterfrågar efter en certifierad kontrollansvarig. Att anmäla din kontrollansvarig till kommunen kan ske på olika sätt beroende på kommun:

– Digitalt via kommunens e-tjänst.

– Maila din handläggare på kommunen.

– Skriva under pappersblankett.

Informationen som du behöver ange är oftast namn, personnummer, certifieringsnummer och certifieringens utgångsdatum.

Steg 2 - Bygglovsbeslut godkänd

När bygglovet är på plats kan du ta kontakt med din kontrollansvarig. Oftast så får vi en notis från kommunen eftersom vi är registrerade i ditt ärenden, men ibland så fungerar inte detta. När bygglovet är godkänt skan sakägare (grannar och andra berörda parter) överklaga beslutet i 3 veckor. Under dessa 3 veckor kan du börja ta fram de tekniska handlingar som behövs för ett startbesked.

I bygglovsbeslutet framgår vad som är nästa steg i processen, bara för att du har fått ett godkänt bygglovsbeslut är det inte självklart att du får börja med några byggnadsarbeten. Läs noga igenom beslutet!

Tekniska handlingar som kan vara aktuella för byggprojekt, ta kontakt med din byggnadsinspektör för att få reda på vad just du behöver för ditt projekt:

 • Konstruktionsritningar
 • VVS-ritningar
 • Energiberäkning/U-värde
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Geoteknisk utredning
 • Bullerutredning
Ta kontakt med oss på Sveriges Kontrollansvariga för vi kan hjälpa dig med alla konsulter och tekniska handlingar som du behöver för ditt projekt.

Det är viktigt att vara noggrann i detta steg för att detta kommer att lägga grunden för hela projektet. Till exempel tar vi fram konstruktionsritningar först för att först därefter ta fram VVS-ritningar. Detta gör att våra konsulter kan samordna projekteringen och det blir inga onödiga kostnader som uppstår under byggtiden. Vi kan undvika dyra och svåra installationer redan i projekteringsstadiet.

Det är ditt ansvar som byggherre att skicka in handlingar till kommunen. Detta gör inte din kontrollansvarig.

Steg 3 - Riskanalys och upprätta kontrollplan

När de tekniska handlingarna är upprättade, det är först då som du och din kontrollansvarig kan börja med riskanalys och upprätta kontrollplanen för ditt projekt. Kontrollplanen tar du fram tillsammans med din kontrollansvarig. Det är alltid du som byggherre som är ansvarig för kontrollplanen och för byggprojektet.

Riskanalysen görs enklast via telefon eller videomöte med din kontrollansvarig. Den kontrollansvariga tar oftast kontakt med de olika projektörerna för att få deras input för riskanalysen.

I kontrollplanen är det endast de mest kritiska kontrollerna som tas med. De delarna som har stor konsekvens och hög sannolikhet som tas upp. Oacceptabla risker elimineras redan i projekteringsfasen.

De punkter som hamnar i det gröna området tas inte med i kontrollplanen.

Källa: Boverket

I kontrollplanen ska även organisationen i projektet framgå. Detta behöver du som byggherre lämna över till din kontrollansvarig. Det är ett krav att varje kontrollpunkt ska ha en ansvarig person, tidigare har det varit tillåtet att skriva Calles Rör ansvarar för rörarbeten. Men sedan 2022 måste en specifik person som gör arbetet anges. Calle Karlsson på Calles Rör ska stå för rörarbeten och utföra de kontroller som berörs i kontrollplanen.

Följande ska framgå för varje entreprenör:

– Namn på arbetsledaren/ansvarig på arbetsplatsen

– Vilket företag personen jobbar på

– Telefonnummer och e-post till personen

– Vilka arbeten personen är ansvarig för

När vi som kontrollansvariga har påbörjat arbetet med riskanalys och kontrollplanen skickas första fakturan för projektet.

 

Steg 4 - Tekniskt samråd och startbesked

När de tekniska handlingarna och kontrollplanen är färdig är det dags för tekniskt samråd. Du som byggherre är ansvarig för att skicka in samtliga ritningar och handlingar till byggnadsnämnden och byggnadsinspektör i god tid innan mötet. Rekommenderat 1 vecka före tekniskt samråd.

Vid det tekniska samrådet närvarar byggherren, kontrollansvarig och byggnadsinspektör. Ibland är också entreprenör och projektörer närvarande.

De punkter som vi går igenom på det tekniska samrådet är:

 • Arbetets planering och organisation
 • Innehållet i den förslagna kontrollplanen
 • Övriga handlingar från byggherren
 • Förekomst av farligt avfall (vid rivningsåtgärd)
 • Kommunens behov av arbetsplatsbesök
 • Behovet av färdigställandeskydd
 • Behov av utstakning
 • Om ytterligare handlingar och sammanträden behövs
 • Vilken tillsyn som behövs för att bygglagstiftningens krav ska uppfyllas

Om alla handlingar och dokument ser bra ut och inga fler frågor återstår efter det tekniska samrådet så erhåller ni ett startbesked.

Steg 5 - Byggnadsarbeten påbörjas

Kontrollansvarig och entreprenör tar oftast kontakt med varandra redan i detta skede för att gå igenom kontrollplanen och tidsplanen för projektet. Detta kan ske genom ett telefonsamtal eller via mail. Det är byggherrens ansvar att kontroller görs löpande under projketet. Det är på grund av att entreprenören och kontrollansvarig inte har något avtalsförhållande mellan varandra.

Kontrollplanen ska lämnas över till entreprenörerna eftersom det är de personerna som signerar direkt i kontrollplanen. Kontrollansvarig ska inte skriva sin signatur i kontrollplan eftersom KA inte är ansvarig för utfört arbete.

Steg 6 - Löpande uppföljning

Under projektet kommer byggherren och kontrollansvarig att löpande, ungefär en gång per månad, stämma av projektet.

Ni går igenom hur arbetet fortgår, vilka kontroller som har genomförts och om det är några specifika frågor som uppstått.

Entreprenör kan när som helst ringa till Kontrollansvarig för att ställa frågor om kontrollplanen eller kontrollpunkterna. Kontrollansvarig har ingenting med projektering eller utförande av projektet. Om entreprenören har en fråga om konstruktion ska konstruktören kontaktas.

Steg 7 - Arbetsplatsbesök/Byggplatsbesök

Vid de flesta projekt genomför kontrollansvarig och kommunen två stycken fysiska besök. Är det mindre projekt genomförs ett fysiskt besök och i vissa projekt görs inga fysiska besök varken från kommunen eller från kontrollansvarig. Kommunens besök heter arbetsplatsbesök medans kontrollansvariges heter byggplatsbesök. För de flesta projekt genomförs detta när själva klimatskalet, stommen och taket, är monterat. Ni behöver inte pausa projektet för att ett besök har bokats. Kommunen och kontrollansvarig tittar igenom följande punkter vid besöket:

 • Avstämning/status på byggprojektet
 • Avstämning egenkontroller och dokumentation
 • Eventuella avvikelser
 • Dokument inför slutbesked

Både byggnadsinspektören och kontrollansvarig skickar ett protokoll till dig efter besöket med de punkter som har diskuterats.

Det är väldigt viktigt att kontroller sköts av entreprenören eller av de personer som genomför arbeten. I vissa projekt har det inte funnits något kontrollarbete och då har kommunen stoppat byggnationen och utfärdat sanktionsavgifter.

Efter mötet skickas faktura nummer två för arbetet som kontrollansvarig.

Steg 8 - Slutsamråd

När det börjar bli dags att flytta in i huset eller börja använda de nya delarna framgår det i startbeskedet vad som krävs för att erhålla ett slutbesked.

Ibland kan det vara aktuellt med tillfälligt slutbesked, ett så kallat interimistiskt slutbesked.

Vid nybyggnation av villor kan man säga att byggnaden ska vara säker att använda, samtliga punkter på dessa områden ska vara färdiga:

 • Hygein
 • Hälsa
 • Miljö
 • Säkerhet

Om väggar inte är målade eller golvet inte är lagt är det inga problem. Däremot är framförallt säkerhetsdelarna så som knivspärr, hällskydd, medicinskåp, fallskydd, glassäkerhet nödvändigt för interimistiskt slutbesked.

 

Några veckor innan ni planerar att flytta in i huset eller ta de nya delarna i bruk behöver ni stämma av med er kontrollansvariga och entreprenören att alla prover och intyg har upprättats. Det som vi rekommenderar är att er kontrollansvarig samlar in alla handlingar för att stämma av dessa och sedan upprättar sitt utlåtande. Därefter kommer KA att skicka in det som kravs för ert slutbesked:

 • Verifierad kontrollplan
 • Utlåtande från KA
 • Relationsritningar
 • Intyg och besiktningsutlåtande
 
Relationsritningar är den statusen som t.ex. era bygglovsritningar och konstruktionsritningar ändras till när projektet är färdigt. I nästan alla projekt sker ändringar under projektet från de ritningar som man har projekterat och lämnat in till kommunen i början av projektet. Alla ritningar ska uppdateras och stämma överens med hur det verkliga projektet blev utformat när ni ansöker om slutbesked.
 
Intyg och besiktningsutlåtande kan innehålla Våtrumsintyg, Elsäkerhetsintyg, Intyg från Sotare på IM-kanal eller besiktningsutlåtande från brandkonsult.
 
Utlåtande från Kontrollansvarig är en sammanfattning från projektet om några avvikelser eller händelser som är av vikt för slutbeskedet.
 
Verifierad kontrollplan innebär att alla kontrollpunkter är signerade och uppfyllda. Praktiskt är det entreprenören och de personer som har utfört själva kontrollen som ska signera kontrollplanen och inte KA.
 
Om vi tar ett exempel:
Pelles VVS-konsult AB har projekterat och tagit fram alla VVS-ritningar till tekniskt samråd. Pelle som är ansvarig för ritningarna har signerat följande kontrollpunkt “Installationer för Tappvatten enligt BBR 6:62”.

Calles Rör AB har utfört installationer av allt rörarbete. I kontrollplanen finns kontrollpunkten “Utförande av VVS-installationer stämmer överens med projekterade handlingar”. Då ska arbetsledaren eller personen som har utfört arbetet signera med sitt namn och datum när kontrollen utfördes och om några avvikelser har skett.
 
När Kontrollansvarig har lämnat sitt utlåtande skickas sista fakturan för arbetet. 

 

Hjälpte denna artikeln dig?
11 av 11 tycker att artikeln är hjälpsam.

Lorem Ipsum is simply dummy text

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet