Vad är en kontrollansvarig?

SAMMANFATTNING

  • Alla Kontrollansvariga ska utföra samma arbete eftersom detta regleras i lagstiftningen (PBL kap 10 § 11).
  • Det är inte alltid bra att välja den billigaste KA. Vad säger referenser och din magkänsla?
  • Kontakta oss om du har fler frågor om rollen som Kontrollansvarig.
kontrollansvarig

Innehåll

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig, ofta förkortat KA, är en person som har till uppgift att se till att byggprojekt följer de regler och lagar som finns. De ser till att allting går rätt till under bygget och att ingenting blir fel. Det kan vara alltifrån små detaljer i själva konstruktionen, till stora saker som säkerheten på arbetsplatsen.

KA:n har mycket ansvar och det krävs därför speciell utbildning för att bli en. Utbildningen tar vanligtvis flera år och innehåller både teori och praktik. Efter utbildningen måste man också få godkännande från kommunen innan man får börja arbeta som KA.

När ett byggprojekt startar anställs oftast en KA av den person eller företag som ska bygga något. Denna person kallas då för “byggherren”. Byggherren kan vara vem som helst – från privatpersoner som vill bygga ett hus, till stora företag som planerar skyskrapor.

KA:n jobbar nära tillsammans med både arkitekterna och ingenjörerna i projektet. De hjälper dem med tekniska frågor, men också med juridiska problem eller andra svårigheter de kanske stöter på.

Det är inte bara vid nybyggnationer en KA behövs – även vid renoveringar eller ombyggnader kan det vara bra att ha någon där som kan se till att allting går rätt till. Det är därför viktigt att man anlitar en KA om man planerar ett stort byggprojekt.

Hur väljer jag rätt kontrollansvarig?

Att välja rätt KA för ditt projekt kan vara svårt, men det finns några saker du bör tänka på. Först och främst bör du kolla upp personens utbildning och erfarenhet. Har de jobbat med liknande projekt tidigare? Vilken utbildning har de?

Det är också bra att prata med andra som har anlitat samma KA tidigare. Vad tyckte de om deras arbete? Skulle de rekommendera dem?

Priset är naturligtvis också viktigt när du ska välja en KA. Men kom ihåg – det billigaste alternativet är inte alltid det bästa! En bra KA kan spara dig mycket pengar i längden genom att se till så ingenting blir fel under bygget.

När du hittat någon du tror skulle passa för ditt projekt, ta kontakt med dem! Prata om vad just ditt projekt innebär och hur de skulle kunna hjälpa dig.

Kom ihåg: Att ha en bra relation med din KA kommer göra hela processen mycket lättare!

Varför behöver jag en kontrollansvarig?

Du kanske undrar varför just DU behöver anlita en kontrollansvarig för ditt byggprojekt? Svaret är egentligen ganska simpelt: För att säkerställa kvaliteten på arbetet!

En godkänd kontrollplan krävs för alla byggprojekt och det är KA:s jobb att se till att denna plan följs. De kommer också kontrollera kvaliteten på arbetet under hela processen.

KA:n ser även till att alla säkerhetsregler följs på arbetsplatsen. Detta är inte bara viktigt för de som jobbar där, utan också för dig som beställare – om någon skulle skada sig på grund av bristande säkerhet kan du bli ansvarig!

En annan anledning till varför du behöver en KA är lagkravet. Enligt Plan- och bygglagen måste alla större byggprojekt ha en kontrollansvarig.

Vad gör en kontrollansvarig?

En KA har mycket att göra under ett byggprojekt och det är väldigt tydligt vad som MÅSTE göras eftersom det är en punktlista i Plan- och bygglagen kap 10 § 11! Här kommer vi gå igenom några av deras viktigaste uppgifter:

11 §   En kontrollansvarig ska

   1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 §, och med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till,

   2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,

   3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,

   4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,

   5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,

   6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och

   7. om den kontrollansvariga lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden. Lag (2020:603).

Hur blir man kontrollansvarig?

För att bli en kontrollansvarig krävs det både utbildning och erfarenhet. Här är de steg du behöver ta:

1. Utbildning – Först måste du ha en relevant högskoleutbildning, som exempelvis inom byggteknik.
2. Erfarenhet – Efter din utbildning behöver du också få praktisk erfarenhet av byggbranschen.
3. Certifiering – När du har den nödvändiga utbildningen och erfarenheten kan du ansöka om att bli certifierad som KA hos ett ackrediterat certifieringsorgan.
4. Godkännande från kommunen – Slutligen måste din ansökan godkännas av kommunen innan du får börja arbeta som KA.

Detta är ingen lätt process, men det är värt besväret! Att vara en kontrollansvarig innebär mycket ansvar, men också möjligheten att bidra till säkerheten och kvaliteten på alla typer av byggprojekt.

Vad kostar det att anlita en kontrollansvarig?

Priset för att anlita en KA varierar beroende på flera faktorer:

– Projektets storlek: Större projekt tar mer tid och resurser, vilket gör dem dyrare.
– Komplexitet: Mer komplicerade projekt kräver mer arbete från KA:n, vilket ökar priset.
– Erfarenhet: En mer erfaren KA kan ta högre betalt för sina tjänster.

Det är viktigt att komma ihåg att en bra KA kan spara dig pengar i längden. Genom att se till så allting går rätt till från början, minskar risken för dyra fel och förseningar. Sveriges Kontrollansvariga har kontrollansvariga över hela Sverige och vi använder endast fasta priser.

Kan jag byta kontrollansvarig mitt i ett projekt?

Ja, det är möjligt att byta din kontrollansvariga mitt under ett pågående projekt. Det finns dock några saker du bör tänka på:

– Du måste informera kommunen om bytet.
– Den nya KA:n måste godkännas av kommunen innan de får börja arbeta.
– Bytet kan leda till förseningar i ditt projekt, eftersom den nya KA:n behöver tid för att sätta sig in i allt.

Det bästa är naturligtvis om du kan undvika att behöva byta kontrollansvarig mitt under ett projekt. Men ibland har man inget val – kanske fungerade inte samarbetet med den gamla KA:n, eller så uppstod andra problem som gjorde ett byte nödvändigt.

Vad händer om jag inte anlitar en kontrollansvarig?

Om du väljer att inte anlita en kontrollansvarig trots lagkrav riskerar du böter eller annat straff från kommunen. Dessutom ökar risken för fel och olyckor under ditt byggprojekt.

En bra kontrollplan är avgörande för kvaliteten på ditt färdiga hus eller byggnad. Utan en erfaren och kunnig person som ser till att denna plan följs, kan det bli svårt att uppnå ett bra resultat.

Så även om det kostar pengar att anlita en KA, tänk på alla de problem du undviker genom att ha någon som ser till så allting går rätt till!

Vad innebär kontrollplanen?

Kontrollplanen är ett dokument där man listar upp vilka kontroller som ska göras under byggprojektet. Detta inkluderar både tekniska kontroller och säkerhetskontroller.

Planen skapas av den ansvariga för projektet (oftast arkitekten eller ingenjören) men godkänns av kommunen. Kontrollansvarigens jobb är sedan att se till så denna plan följs.

En bra kontrollplan är detaljerad och tydlig. Den bör innehålla information om vad som ska kontrolleras, när det ska göras och vem som ansvarar för varje del.

Genom en noggrann och väl genomförd kontrollplan kan man minimera risken för fel och olyckor under bygget. Därför är detta dokument otroligt viktigt i alla byggprojekt!

Hur kan jag förbereda mig inför ett möte med en kontrollansvarig?

För att få ut det mesta av ditt möte med en KA, finns det några saker du kan göra i förväg:

1. Samla alla relevanta dokument – Detta inkluderar ritningar, kontrakt och eventuella tidigare inspektionsrapporter.
2. Skriv ner dina frågor – Om du har specifika frågor eller bekymmer är det bra att skriva ner dem så du inte glömmer bort dem under mötet.
3. Var tydlig med dina förväntningar – Vad vill du uppnå med projektet? Finns det något speciellt som är viktigt för dig?
4. Läs på om processen – Ju mer du vet om byggprocessen och vad en KA gör, desto lättare blir det att kommunicera effektivt.

Kom ihåg: Din KA är där för att hjälpa dig! De vill se till så allting går rätt till och att slutresultatet blir precis som du tänkt dig.

Att vara väl förberedd inför ett möte med din kontrollansvariga kommer inte bara spara er båda tid, utan också bidra till ett framgångsrikt samarbete!

Med dessa tips hoppas vi nu att ni känner er mer informerade om rollen som Kontrollansvarig (KA) inom byggprojekt. Att anlita rätt person kan verkligen göra skillnad när man ska genomföra stora projekt som detta!

Vilka kvalifikationer bör en bra kontrollansvarig ha?

En bra KA behöver flera olika kvalifikationer för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Här är några av de viktigaste:

Utbildning – En relevant högskoleutbildning, som exempelvis inom byggteknik, är ett krav.
Erfarenhet – Praktisk erfarenhet från byggbranschen är också mycket viktigt. Detta ger den kontrollansvarige möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken.
Certifiering – För att få arbeta som KA måste man vara certifierad hos ett ackrediterat certifieringsorgan och godkänd av kommunen.
Kommunikationsfärdigheter – Eftersom KA:n ofta fungerar som länken mellan olika parter i projektet (som arkitekten, ingenjören och byggherren) är det viktigt att de kan kommunicera effektivt.

Dessutom bör en bra kontrollansvarig vara noggrann och ansvarsfull eftersom deras arbete har stor inverkan på säkerheten och kvaliteten på hela byggprojektet.

Vad betyder nivå N och nivå K när jag väljer Kontrollansvarig?

Certifieringen för att bli kontrollansvarig måste förnyas med fem års mellanrum. Grundregeln är att en kontrollansvarig ska ha en certifiering som är giltig under hela projekttiden. Det finns dock undantag då certifieringen kan få löpa ut. Det gäller till exempel om den som är kontrollansvarig ska pensionera sig och därför inte har tänkt att förnya sin certifiering. Undantag kan också gälla om projektet tar längre tid än beräknat och certifieringen hinner löpa ut under tiden. Det kan då anses som rimligt att den kontrollansvarige är med och fullföljer hela projektet även om certifieringen löper ut under tiden. Som kontrollansvarig kan du ha två olika behörigheter:

Behörighet N

Med den här behörigheten kan du ta dig an byggprojekt av enkel eller normal svårighetsgrad. Det kan till exempel röra sig om sådant som till-, ny- och ombyggnationer, rivning av mindre bostadshus (max två våningar) samt ändringar på redan existerande byggnader och idrottsplatser

Behörighet K

Kontrollansvariga med behörighet K har rätt att arbeta med komplicerade uppdrag. Detta berör allt som nämndes under behörighet N men för byggnader med fler än 2 våningar. Det går också att arbeta med anläggningar som används för produkter som är miljö- och hälsofarliga, brandfarliga verksamheter samt cisterner. Utöver det ingår också tele- och radiomaster, vindkraftverk och kabinbanor.

Vad innebär rollen som kontrollansvarig vid mindre projekt?

Även vid mindre projekt spelar den kontrollansvariga en avgörande roll. De hjälper till med planeringen genom att granska ritningar och andra dokument innan bygget startar. Under själva byggnadsprocessen ser de till att allting går rätt till genom regelbundna inspektioner.

Även om projektet är litet kan det vara komplicerat och kräva speciell expertis. En KA med erfarenhet av liknande projekt kan därför vara mycket värdefull.

Det är också viktigt att notera att även vid mindre byggprojekt finns det lagkrav på en godkänd kontrollplan och en kontrollansvarig som ser till så denna plan följs.

Hur fungerar samarbetet mellan den kontrollansvarige och andra yrkesgrupper inom byggbranschen?

En KA jobbar nära tillsammans med flera olika yrkesgrupper under ett byggprojekt, inklusive arkitekter, ingenjörer och arbetsledare. De hjälper dessa grupper med tekniska frågor men också med juridiska problem eller andra svårigheter de kanske stöter på.

Ett effektivt samarbete mellan alla parter i ett byggprojekt är avgörande för dess framgång. Därför behöver en bra KA inte bara kunskap om byggnadsteknik utan också starka kommunikationsfärdigheter.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med min kontrollansvarig?

Om du inte är nöjd med din KA bör du först prata med dem direkt om dina bekymmer. Kanske finns det missförstånd som kan lösas genom kommunikation? Om detta inte fungerar, kan du fundera på att anlita någon annan istället.

Kom ihåg dock – även om det tar tid och energi att hitta en ny KA, kan det vara värt det i längden om du inte är nöjd med den du har. En bra kontrollansvarig är avgörande för att ditt byggprojekt ska bli framgångsrikt!

Hur påverkar den kontrollansvarige mitt byggprojekts tidslinje?

En KA spelar en stor roll i planeringen och genomförandet av ditt byggprojekt. De hjälper till att skapa en realistisk tidslinje och ser sedan till så denna följs.

Om något går fel under projektet kan detta leda till förseningar – men här kommer din KA in! Genom sina regelbundna inspektioner kan de upptäcka problem tidigt och hjälpa dig hitta lösningar innan de orsakar större förseningar.

Så även om det tar extra tid att ha en kontrollansvarig involverad i ditt projekt, kommer detta sannolikt spara dig både tid och pengar i längden!

Projektet steg för steg

01
Bygglovet beviljas

När bygglovet har beviljats kommer du mer i kontakt med din kontrollansvariga. Hen kommer att hjälpa dig med vilka tekniska handlingar du ska ta fram.

Read more

02
Genomföra en riskbedömning

Varje projekt är unik och därför ska en riskbedömning upprättas av kontrollansvarig i början av varje projekt.

Read more

03
Upprätta kontrollplan

Kontrollplanen kommer vara som ryggraden i projektet, här anges vilka kontroller som ska göras, av vem och när i projektet.

Read more

04
Tekniskt samråd och startbesked

Du måste få ett startbesked innan du kan börja med några byggarbeten.

Read more

05
Byggstart

Kontrollansvarig går igenom med alla inblandade parter innan byggstart.

Read more

06
Arbetsplatsbesök under projektet

Tillsammans med byggnadsinspektör görs ett flertal arbetsplatsbesök under projektet.

Read more

Slutbesked och inflyttning
Innan du kan börja använda din nya byggnad måste du få ett slutbesked från kommunen.

Read more

Vi har en kontrollansvarig nära dig, Låt oss hjälpa dig under ditt projekt!

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet

Hjälpte denna artikeln dig?
1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.